របាយការណ៍

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មីនា ២០១៨

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋា​​​បុគ្គលិកនិង​​អភិវឌ្ឍន៍​​ធនធាន​មនុស្ស

ដើម្បីចូលរួមចំណែកអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមគោលនយោបាយ កំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និង​​​ទិស​​​​ដៅការងាររបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសានាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងអភិវឌ្ឍន៍​​​ធនធាន​មនុស្សបាន​​​ខិត​​ខំបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្ម និងយក​ចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់លើការងារគ្រប់គ្រមន្ត្រីរាជការ ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ការងារ​រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ការងារ​រៀបចំមន្ត្រីកាន់មុខតំណែង ការងាររៀបចំ​​​ស្នើសុំ​គ្រឿង​ឥស្សរិយ​យស និងការងារ​រៀបចំដាក់មន្ត្រីគ្រប់អាយុឲ្យចូលនិវត្ដន៍ ដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់អង្គភាព​​​​ថ្នាក់កណ្តាលនិងមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី ខេត្ត ឲ្យ​ស្របទៅតាម​​​​លិខិត​​បទដ្ឋាននានា។ នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨​នេះ នាយកដ្ឋា​​​បុគ្គលិកនិង​​អភិវឌ្ឍន៍​​ធនធាន​មនុស្ស បានខិតខំបំពេញភារកិច្ច​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​សកម្ម​ដោយទទួលបាន​លទ្ធផល​​អនុវត្ត​ការងារ  ដូច​ខាង​ក្រោម៖

-​​​សកម្មភាពការងារអនុវត្ត 

.-ការងាររដ្ឋបាល ផែនការគណនេយ្យ និងសហប្រតិបត្តិការ

-ការងាររដ្ឋបាល

- បានទទួល និងសម្រួលចរាចរលិខិតចេញ ចូល ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋាន និងដោះស្រាយផ្គត់ផ្គង់សម្ភារការិយាល័យដល់បណ្តាការិយាល័យបានទាន់ពេលតាម​តម្រូវ​ការ​​

- បានទទួលលិខិតចូលក្រសួងសរុបមានចំនួន ៨៧៥ច្បាប់  និងបានបញ្ជូនលិខិតចេញជាផ្លូវការរបស់​នាយកដ្ឋាន​​មានចំនួន៨៣លេខ ដែលនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ជាអ្នករៀបចំ ដើម្បីសុំ​​ការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

- បានចម្លងឯកសារដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយដូចជា  អនុក្រឹត្យ  សារាចរ   សេចក្តីសម្រេច  និងលិខិតផ្សេងៗ ​​​​​ចែកជូនការិយាល័យ​ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជ្រាបនិងអនុវត្ត

ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានបានចូលរួមប្រជុំនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួន០១លើក អន្តរក្រសួងមាន​ចំនួន១១​លើក​  និងនៅទីស្តីការក្រសួង មានចំនួន៤៩លើក

- បានចាត់តាំងមន្រ្តីរាជការយាមប្រចាំការក្នុងទីស្តីការក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ពេល​ឈប់​​សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗបានចំនួន០២លើក                                                                                                                              

- បានចាត់តាំងមន្រ្តីរាជការចូលរួមទទួលគណៈប្រតិភូផ្សេងៗ បានចំនួន០១លើក។

-ការងារផែនការ គណនេយ្យ

- គ្រប់គ្រងថវិកាកម្មវិធី និងតាមដានការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ការិយាល័យនីមួយៗ និងសកម្មភាព​របស់​នាយកដ្ឋាន

- បានរៀបចំឯកសារផ្ទេរប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗជូនតាមអង្គភាព

- បានរៀបចំបូកសរុបរបាយការណ៍តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីប្រចាំត្រីមាសទី៤​ឆ្នាំ២០១៧ (ទម្រង់M1) និងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ(ទម្រង់M2) តារាងឧបសម្ព័ន្ធ (២៤,២៥) ជូន​ក្រសួង​បានទាន់​ពេលវេលា 

- បានរៀបចំសម្របសម្រួលឯកសារសម្រាប់ការអនុវត្តចំណាយរបស់ការិយាល័យអនុវត្តគម្រោង

- បានរៀបចំបូកសរុបថវិកាចំណាយ ​​ដើម្បីស្នើការទូទាត់ថវិការជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​ជុំទី១វគ្គ១ ​សម្រាប់​ការ​​​​​គ្រប់គ្រងថវិកាឆ្នាំ២០១៨

- បានរៀបចំបូកសរុបរបាយការណ៍ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថវិកាឆ្នាំ២០១៧ ជូន​ក្រសួងតាម​សារាចណែនាំ

- កំពុងរៀបចំឯកសារផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា (BSP) ២០១៩-២០២១។

-ការងារសហប្រតិបត្តិការ

- បានប្រជុំក្រុមការងារ ស្តីពីការរៀបចំកសាងគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស (ពិគ្រោះយោបល់លើ​ការរៀបចំមាតិកា និងដាក់បញ្ចូលធាតុសំខាន់ៗចូលក្នុងគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស)

- បានប្រជុំក្រុមការងារត្រៀមលក្ខណៈបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងស្តីពីការពិពណ៌នាការងារ និងការវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ

.-ការងារគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ

         នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១នេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានក្រប​ខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ​សរុបទូទាំង​​ប្រទេស មានចំនួន.៨៦៧នាក់  ជានារី១៥៨៤នាក់  ស្មើនឹង ២៣% ក្នុងនោះ

 • អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល មានចំនួន.៨៧៤នាក់ ជានារី៨០២នាក់ ស្មើនឹង ២៧%
 • អង្គភាពថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត មានចំនួន.៩៩៣នាក់​​  ជានារី៧៨២នាក់ ស្មើនឹង១៩%

     ក-ការងារតែងតាំង

         ត្រូវបានតែងតាំងដំឡើងឋានៈ និងផ្ទេរសម្រួលភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការសរុបមានចំនួន៤៧នាក់ នារីចំនួន​០៩នាក់​​  ក្នុងនោះ

- ដំឡើងថ្នាក់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានចំនួន១៨នាក់​  នារីចំនួន០២នាក់

- ដំឡើងថ្នាក់ប្រធានការិយាល័យចំនួន០៨នាក់ នារីចំនួន០១នាក់ និងថ្នាក់អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​មានចំនួន១៤នាក់  នារីចំនួន០៤នាក់

- ដំឡើងថ្នាក់អធិការចំនួន ០៤នាក់  នារីចំនួន០១នាក់

- ដំឡើងថ្នាក់​នាយរង​អធិការដ្ឋានចំនួន០២នាក់

- ផ្ទេរ និងសម្រួលភារកិច្ចថ្នាក់អនុប្រធានការិយាល័យចំនួន ០១នាក់ (ជានារី)។  

      ខ-ការងារក្របខ័ណ្ឌ

 • បានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះមន្ត្រីចេញពីក្រខ័ណ្ឌមានចំនួន១៩នាក់ នារី០៣នាក់ ក្នុងនោះ បោះបង់ចោលការងារមាចំនួន ០៥នាក់ នារី០១នាក់ សុំលាឈប់ពីការងារមានចំនួន ០២នាក់(ជានារី)  និងមរណភាព មានចំនួន១២នាក់​   
 • បានចេញប្រកាសផ្ទេរមន្ត្រីរាជការក្រៅក្រសួងមានចំនួន០៧នាក់ ក្នុងនោះ  ផ្ទេរចេញមានចំនួន​០២នាក់ និងផ្ទេរ​ចូល​មានចំនួន០៥នាក់​ និងផ្ទេរផ្ទៃក្នុងក្រសួងមានចំនួន៤៤នាក់ក្នុងនោះ ផ្ទេរចេញ​ចំនួន​២២នាក់ ផ្ទេរ​ចូល​​មានចំនួន២២នាក់
 • បានធ្វើលិខិតផ្តល់នីត្យានុកូលភាពជូនមន្រ្តីរាជការបានចំនួន៤១នាក់ ជានារីចំនួន០៣នាក់
 • ត្រៀមរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខ័ណ្ឌថ្មី ដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈ​បែងចែកឲ្យមក​ក្រសួង​​កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានចំនួន៤០នាក់។

     គ-ការងារពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការ  

     - បានចុះបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថប្រយោជន៍​មន្រ្តីរាជការនៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត                  ក្រចេះ នៅថ្ងៃទី១២ដល់១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានមន្រ្តីរាជការចូលរួមចំនួន៥៤នាក់

     - បានចុះបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តន៍មុខងារភារកិច្ចរបស់​ការិយាល័យ​កសិកម្ម​​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៅមន្ទីរ​កសិកម្ម រុក្ខា                  ប្រមាញ់  និងនេសាទខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមាន​មន្រ្តីរាជការ​​ចូលរួមចំនួន៥២ នាក់

     - បានចុះបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍មន្រ្តីរាជការ នៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តព្រះវិហារ នៅថ្ងៃទី២៧ដល់២៩ ខែមីនា​              ឆ្នាំ២០១៨ ​ដែលមានមន្រ្តីរាជការ​ចូលរួម​ចំនួន​ ៦១នាក់

     - បានចុះសិក្សាពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សរបស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ​ខេត្តមណ្ឌលគីរី នៅថ្ងៃទី០៦ដល់១០ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៨ ​         នឹងនៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេ​សាទ​​​​​​ខេត្តស្វាយ​រៀង នៅថ្ងៃទី២៧ដល់២៩ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៨។

    ឃ-ច្បាប់ឈប់ម្រាកការងារ និងលិខិតបទដ្ឋាននានា           

 • បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់សម្រាកការងារមានចំនួន៤០នាក់ ជានារីចំនួន២៦នាក់ ក្នុងនោះ​មាន៖ ច្បាប់ឈប់​ម្រាក​​​​​​ប្រចាំឆ្នាំមានចំនួន​១៥នាក់ ជានារីចំនួន០៤នាក់ ច្បាប់ព្យាបាលជម្ងឺមានចំនួន​០៧នាក់ ជានារីចំនួន០៤នាក់ និង​​​ច្បាប់សម្រា​​​​​មាតុភាពមាចំនួន១៨​នាក់
 • បន្តរៀបចំធ្វើប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនរបស់មន្រ្តីរាជការដល់អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល និងមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី ខេត្ត។

.-ការងារបៀវត្ស ពលកម្ម

 • បានពិនិត្យ កែតម្រូវលើការប្រែប្រួលស្ថានភាពរដ្ឋបាល និងស្ថានភាពគ្រួសារពីខែកុម្ភៈ និងខែមីនា​ឆ្នាំ២០១៨
 • បានចេញប្រកាសដាក់មន្ត្រី​រាជការឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពទំនេរគ្មានបៀវត្សមានចំនួន១៥នាក់ ជានារី០១នាក់
 • បានចេញប្រកាសឲ្យមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារនៅអង្គភាពដើមវិញមានចំនួន២២នាក់ ជានារី០៤​នាក់
 • បានចេញប្រកាសដាក់មន្ត្រីឲ្យចូលនិវត្តន៍ និងបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈមានចំនួន៥២នាក់ ជានារី១២នាក់
 • បានចេញប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចន្យានៅអង្គភាពថ្នាក់កណ្តាលចំនួន ៦៣០នាក់
 • បានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យានៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ​រាជធានី ខេត្ត ចំនួន ៣៩៤នាក់។

.-ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស 

     ក-ការងារបណ្តុះបណ្តាល

     ការងារបណ្តុះបណ្តាលក្នុង និងក្រៅប្រទេសសរុបមានចំនួន ៦០៧នាក់ ជានារី១៦៨នាក់ ក្នុងនោះ

 • ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេស រយៈពេលខ្លី​និង​មធ្យមមានចំនួន ៤៦១​នាក់ ជានារី១១៧​នាក់ ​ 
 • ការបណ្តុះបណ្តាលក្រៅប្រទេស សរុបមានចំនួន ១៤៦នាក់ ជានារី៥១នាក់ ​ក្នុងនោះ៖ ការបណ្តុះ​បណ្តា​ល​​​​រយៈពេល​​ខ្លី​និងមធ្យមមានចំនួន១៤២នាក់  ជានារី៤៩នាក់​​​​​​​  និងរយៈពេលវែង​មាន​ចំនួន​០៤​នាក់ ជា​នារី​០២​នាក់

     ខ-ការងារសម្របសម្រួលជាមួយគ្រឹះស្ថានសិក្សាកសិកម្ម និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង

     បានពិនិត្យចងក្រងបែបបទ សម្របសម្រួលចេញសេចក្តីសម្រេច ដូចខាងក្រោម

 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ សាស្រ្តាចារ្យរង និងជំនាញ​ការបរទេ​ស​​ជាអ្នកដឹកនាំ និងជំនួយការដល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញារង ជំនាន់ទី១ និងថ្នាក់បរិញ្ញាជំនាន់ទី៣០  ដើម្បី​សរសេររបាយការណ៍ និងសារណាបទបញ្ចប់ការសិក្សា ក្នុងឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-​​២០១៧ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ និងគ្រូបង្រៀន ជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនួយការ​ដល់​និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ដើម្បីសរសេរសារណាបទបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាន់​ទី១៥ ក្នុងឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-​​២០១៧ នៅ​សាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងគណៈកម្មការរដ្ឋ និងអនុគណៈកម្មការរដ្ឋ សម្រាប់កិច្ច​ការពារសារណាបទបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម ផ្នែកអាហារូបករណ៍ ជំនាន់ទី១២ និងផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ជំនាន់ទី១៥ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ នៅសាលាជាតិ​កសិកម្ម​កំពង់ចាម
 • បានធ្វើលិខិតបង្គាប់ការឲ្យមន្រ្តីចូលមម្រើការងារនៅអង្គភាពដើមវិញ មានចំនួន ០៤នាក់
 • ​​​​​​​បានចេញដីការអម និងចម្លងឯកសារផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់អង្គភាពថ្នាក់កណ្តាល និងមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រាជធានី ខេត្ត សម្រាប់​​​ជ្រើស​​​រើស​មន្រ្តី​​​ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ដែល​ទទួល​អាហា​រូបករណ៍​ផ្សេងៗ មានចំនួន​២៣លេខ។

.-ការងាររចនាសម្ព័ន្ធ និងការកសាងលិខិតបទដ្ឋាន

      - បានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់   លើសំណើសុំគ្រឿងឥស្សរិយយសជូនមន្រ្តីរាជការ នៅតាមបណ្តាអង្គភាពនានា ចំណុះក្រសួងប្រចាំឆ្នាំ២០១៧-២០១៨។

-ការលំបាក  

    ថ្វីបើមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីនាយកដ្ឋាន និងដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចទាំងនោះតែងជួបប្រទះនូវការលំបាក ស្មុគស្មាញជាច្រើនទៀត ដែលនឹងត្រូវ មានវិធានកាមួយចំនួនសម្រាប់កែលម្អ​ និងដោះស្រាយបន្ថែមទៀត ដូចជា

 • រាល់ការបញ្ជូនឯកសារចាត់មន្ត្រីឲ្យទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុង និងក្រៅប្រទេស នៅតែមិនទាន់​បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួង ពោលគឺឯកសារផ្ញើមកនៅពុំទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ និង​មានការយឺតយ៉ាវមកមិនទាន់ពេលវេលាកំណត់        
 • រាល់ការបញ្ជូនឯកសារស្នើសុំមេដាយការងារជូនមន្រ្តីរាជការ នៅតាមបណ្តាអង្គភាពនានាចំណុះក្រសួង គឺនៅមានការយឺតយ៉ាវមិនទាន់ពេលវេលាកំណត់ ទោះបី​មានការក្រើនរំលឹកក៏ដោយ ហើយក៏ពុំបាន​អនុវត្តទៅតាម​គោលការណ៍១០% របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ជាហេតុនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការ​អនុវត្ត​ការងារ
 • ខ្វះមធ្យោបាយសម្រាប់ចុះបេសកកម្មតាមបណ្តាខេត្ត ជាពិសេសការចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព​មន្រ្តី​​រាជ​​ការ​នៅ​តា​ម​អង្គភាព
 • ខ្វះបន្ទប់សម្រាប់អង្គុយធ្វើការ បន្ទប់តូចចង្អៀត។

-សន្និដ្ឋាន  

នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ទោះបីមានជួប​ការលំបាកយ៉ាងណាក្តី ថ្នាក់ដឹកនាំ​នាយកដ្ឋាន​រួមផ្សំ​និង​ការខិត​ខំ​ប្រឹង​​​ប្រែង​របស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ​ការិយាល័យ និងមន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទនាយកដ្ឋាន បានខិតខំ​បំពេញភារកិច្ច​ធ្វើ​ឲ្យ​អង្គភាព​មាន​​ភាពរីកចម្រើន​កាន់តែប្រសើរឡើង ជាពិសេសនាយកដ្ឋានសម្រេចបានស្នាដៃការងារចម្បងៗជាបន្តបន្ទាប់ ដែលបាន​​​កំណត់ក្នុងទិសដៅ​ការងារឆ្នាំ២០១៧

-ទិសដៅការងារអនុវត្ត

 • បន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងកសាងគោលការណ៍ លិខិតបទដ្ឋានណែនាំជាសារាចរ សេចក្តីណែនាំអំពីការងារគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ និងរៀបចំបែបបទការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ក្នុងការគ្រប់គ្រ​​ធនធានមនុស្ស ឲ្យល្អប្រសើរតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា ដោយចងក្រងតាមកម្រិសញ្ញាបត្រ មុខជំនាញ និងតាមមុខ​តំណែង ដើម្បីជា​ឯកសារសម្រាប់ក្រសួងប្រើប្រាស់
 • បន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងពង្រឹងការងារទទួលគ្រប់គ្រង និងបែងចែកបញ្ជូន​លិខិត​ស្នាម​តាមបែបបទរដ្ឋបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
 • បន្តរៀបចំសម្របសម្រួលការងារកសាងគោលការណ៍ លិខិតបទដ្ឋាន សេចក្តីសម្រេច​ និងប្រកាសជូន​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​សម្រាប់ពង្រឹងលើការងារបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ដោយលើក​គម្រោងបញ្ជូន​មន្រ្តីរាជការ​ទៅ​សិក្សា​​រយៈពេលវែង មធ្យម ខ្លីនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេសតាមជំនាញឲ្យបានច្រើន
 • ពិនិត្យ និងកែលម្អលើការងាររៀបចំរចនាសម័្ពន្ធ សេចក្តីព្រាងប្រកាស ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង
 • ជំរុញការងាររៀបចំបៀវត្សប្រចាំខែជូនមន្រ្តីរាជការ ក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ
 • ជំរុញការអនុវត្តគម្រោងថវិកាតាមកម្មវិធីឆ្នាំ២០១៧ ឲ្យសម្រេចបានទិសដៅដែលបានកំណត់
 • ចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងការប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ​នៅ​​​តាម​អង្គភាព​​ថ្នាក់កណ្តាល និងរាជធានី ខេត្ត
 • ពង្រឹងការអនុវត្តការងារស្នើសុំគ្រឿងឥស្សរិយយស​ ជូនមន្ត្រីរាជការនៅតាមបណ្តាអង្គភាពនានា​ចំណុះ​​ក្រសួង​ឲ្យ​បាន​ល្អប្រសើរ
 • បន្តពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យមន្រ្តីសំដៅលើការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនូវមន្រ្តីខ្មោច និងមន្រ្តីអសកម្ម ស្របតាម​កម្មវិធីកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • បន្តការងារសហការជាមួយគ្រឹះស្ថានសិក្សាកសិកម្មទាំង៣ លើការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាឲ្យបានសមស្រប​តាមតម្រូវការធនធានមនុស្ស និងមុខវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការសិក្សា
 • ខិតខំកសាងគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស (HR Policy) សម្រាប់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទទាំង​មូល​​​ក្រោម​ជំនួយ​របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប  
 • បន្តខិតខំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ EU ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពទំាងអស់ឲ្យបានជោគជ័យ
 • បន្តជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពនានា ដែលបានលើកក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ឲ្យសម្រេចតាមទិសដៅដែលបាន​កំណត់
 • បន្តរៀបចំបញ្ចប់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ បញ្ជូនទៅក្រសួងឲ្យបានទាន់កាលបរិច្ឆេទ​​កំណត់។