ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានចុង​ក្រោយ
ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មីនា ២០១៨

របាយការណ៍

របាយការណ៍សកម្មភាពការងារប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយក​ដ្ឋា​ន​​​បុគ្គលិក​និង​​អភិវឌ្ឍន៍​​ធន​ធាន​​មនុស្ស ដើម្បីចូលរួមចំណែកអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមគោលនយោបាយ...
ចេញ​ផ្សាយ​ ១២ មីនា ២០១៨

ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ការងារគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ត្រីរាជការសរុប​ទូទាំង​​ប្រទេស មានចំនួន៦.៧១១នាក់ (ស្រី១.៥២៤នាក់)...
ចេញ​ផ្សាយ​ ១២ មីនា ២០១៨

ការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ក-ការងារបណ្តុះបណ្តាល ការងារបណ្តុះបណ្តាលក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សរុបមានចំនួន១.៣១៧នាក់ (ស្រី ៣៤៩នាក់) ក្នុងនោះ៖ ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេសសរុបមានចំនួន៥៥៩នាក់(សី១៨២នាក់)...