ប្រព័ន្ធ​កសិកម្ម​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ដំណាំ​ស្រូវ​ជា​មូល​ដ្ឋាន 110