ឯកសារ​បណ្តុះបណ្តាល​អំពី​ប្រព័ន្ធ​ធារា​សាស្រ្ត​ខ្នាត​តូច​ធន់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ 162