ការជ្រើសរើសពូជដោយទឹកអំបិល និងលាងសំអាតដោយទឹកក្តៅភាពងាយស្រួល និងប្រសិទ្ធិភាព 119