ពូជស្រូវសំខាន់ៗសម្រាប់ផលិតកម្មស្រូវ និងនាំអង្ករចេញ 113