ការនាំយកប្រភេទឈើពីព្រៃ ឫពីកន្លែងមួយទៅដាំនៅកន្លែងមួយទៀត 126