ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមកសិករផលិត និងជំនួញស្រូវពូជ 140