បច្ចេកទេស ផ្សាំ សាកមែក ភ្ជាប់ភ្នែក តមែក ភ្ជាប់ដើម ដំណាំផ្សេងៗ 317