ធ្យូងអង្កាមអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គ ឬជីគីមី និងជួយបង្កើនទិន្នផលដំណាំស្រូវ 113