ចំណាត់​ថ្នាក់​សមត្ថភាព​ដី​បាសាល់​នៃប្រទេសកម្ពុជា 122