ការច្រូតកាត់ បោកបែន ហាលសម្ងួត និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពស្រូវអង្ករ 122