កម្រង​ឯកសារ​​អំពី​ក្សេត្រ​បរិស្ថាន​ដំណាំ​ស្រូវ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា 134