ដំណាំសណ្តែកបាយ លើដីស្រែ មុន និងក្រោយស្រូវវស្សា 122