ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ស្រូវ អង្ករនៅក្រោយពេលច្រូតកាត់ 122