ទឹកឃ្មុំ និងវិធីសាស្រ្តសម្គាល់ទឹកឃ្មុំសុទ្ធ ឬមិនសុទ្ធ 168