ការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

ចេញ​ផ្សាយ​ ១២ មីនា ២០១៨ 794

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

-ការងារបណ្តុះបណ្តាល

ការងារបណ្តុះបណ្តាលក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សរុបមានចំនួន១.៣១៧នាក់ (ស្រី ៣៤៩នាក់)  ក្នុងនោះ

 • ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេសសរុបមានចំនួន៥៥៩នាក់(សី១៨២នាក់) ក្នុងនោះ៖ រយៈពេលខ្លី​និង​មធ្យមមានចំនួន៥៤៩​នាក់ (ស្រី១៨០​នាក់) រយៈពេលវែងមានចំនួន១០នាក់ (ស្រី០២នាក់)
 • បណ្តុះបណ្តាលក្រៅប្រទេសសរុបមានចំនួន៧៥៨នាក់(ស្រី១៦៧នាក់) ​ក្នុងនោះ៖ ការបណ្តុះ​បណ្តា​ល​​​​រយៈពេល​​ខ្លី​និងមធ្យមមានចំនួន ៧៤២នាក់ (ស្រី១៦២នាក់)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងរយៈពេលវែង​មានចំនួន១៦នាក់ (ស្រី០៥នាក់)

ខ-ការងារសម្របសម្រួលជាមួយគ្រឹះស្ថានសិក្សាកសិកម្ម និងអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួង

បានពិនិត្យចងក្រងបែបបទ សម្របសម្រួលចេញសេចក្តីសម្រេច ដូចខាងក្រោម

 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការចាត់តាំងមន្រ្តីរាជការ ជាសាស្រ្តាចារ្យ គ្រូឧត្តមសិក្សា និងគ្រូ​បង្រៀន នៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការជាគ្រូបង្រៀន និងជាជំនួយការដឹកនាំអនុវត្ត ដើម្បីទទួលប្រាក់កម្រៃគរុកោសល្យបង្រៀន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ នៅសាលាជាតិកសិកម្ម​ព្រែកលៀប
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងគណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការ​ប្រឡងបញ្ចប់ការ​សិក្សា​​​និស្សិត​​ថ្នាក់​​បរិញ្ញារងបច្ចេកទេសកសិកម្មផ្នែកអាហាររូបករណ៍ជំនាន់ទី២០ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា​២០១៦-​២០១៧ នៅសាលា​ជាតិ​​​​​​​កសិកម្ម​កំពង់ចាម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ និងគ្រូឧត្តមសិក្សាជាថ្នាក់​ដឹកនាំ​និងជំនួយ​ការ​​ដល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី១៣-១៦ ដើម្បីសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់​ការសិក្សា​​ក្នុង​​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-​​២០១៧  នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ និងគ្រូឧត្តមសិក្សា ជាអ្នកដឹកនាំ​ដល់​និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញារង ជំនាន់ទី៦ ដើម្បីសរសេររបាយការណ៍បញ្ចប់ការសិក្សា ក្នុងឆ្នាំសិក្សា​២០១៦-​២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងគណៈកម្មាធិការរដ្ឋ និងអនុគណៈកម្មការរដ្ឋសម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យកិច្ចការពារសារណាបទយកសញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម ផ្នែក​សិក្សា​​​​​​រៀបរយ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧  នៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការនិងគ្រូបង្រៀន ជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនួយការដល់​និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ដើម្បីសរសេរសារណាបទបញ្ចប់ការសិក្សា ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១​​​៥-២០១៦ នៅសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ និងគ្រូបង្រៀន ជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនួយការ​ដល់​និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាផ្នែកអាហារូបករណ៍ ដើម្បីសរសេរសារណាបទបញ្ចប់ការសិក្សា ក្នុងឆ្នាំ​សិក្សា​២០១​៥​-២០១៦ នៅសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងគណៈកម្មការរដ្ឋ និងអនុគណៈកម្មការរដ្ឋសម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​កិច្ចការពារគម្រោងយកសញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាវិទ្យាសាស្រ្ត និងវេជ្ជសាស្រ្តសត្វផ្នែកបណ្តុះ បណ្តាល​បន្ត ក្នុងឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦-​​២០១៧  នៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ និងគ្រូបង្រៀន ជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនួយការដល់​និស្សិត​ថ្នាក់បរិញ្ញាវិទ្យសាស្រ្តនិងវេជ្ជសាស្រសត្វ ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ដើម្បីសរេសរ​សារណាបទ​បញ្ចប់​ការសិក្សា ក្នុងឆ្នាំសិក្សា​២០១៦-​​២០១៧  នៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងគណៈកម្មការ និងអនុគណៈកម្មការសម្រាប់​ជ្រើសរើស​និស្សិត​​ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំទី១  ក្នុងឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-​​២០១៨ នៅសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការជាគ្រូបង្រៀននិងជាជំនួយការដឹកនាំអនុវត្ត ដើម្បី​ទទួលប្រាក់កម្រៃគរុកោសល្យបង្រៀន ក្នុងឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-​​២០១៨ នៅសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ គ្រូបង្រៀនឲ្យទទួលបន្ទុកបង្រៀននិងដឹកនាំអនុវត្ត  ក្នុងឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-​​២០១៨ នៅសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច  ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ    សាស្រ្តាចារ្យ  និងគ្រូឧត្តមសិក្សាឲ្យ​ទទួលបន្ទុក ​ជា​​គ្រូបង្រោល និងគ្រូជំនួយការដល់និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្មជំនាន់ទី៥សម្រាប់សរសេរ​និក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សា   ក្នុងឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧-​​២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
 • បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យរង និងគ្រូបង្រៀន ជាគ្រូឧទ្ទេស​បច្ចេកទេសកសិកម្ម និងបច្ចេសទេសពាក់ព័ន្ទ នៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា​២០១៧-​​២០១៨
 • បានធ្វើលិខិតបង្គាប់ការឲ្យមន្រ្តីចូលអង្គភាពដើមវិញ មានចំនួន១១នាក់
 • បានចេញដីការអម និងចម្លងចែកឯកសារផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់អង្គភាព និងមន្ទីរកសិកម្មរាជធានី ខេត្ត សម្រាប់​​ជ្រើស​​​រើស​មន្រ្តី​​​ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលទទួលអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗ មានចំនួន​៤៤​​​លេខ។

ចុះសិក្សាពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស របស់អង្គភាព មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី ខេត្តកណ្តាល
នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២រោច ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ...
ចុះតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃការចុះអនុវត្តមុខងារ ភារកិច្ចតាមរចនាសម្ព័ន្ធ និងទំហំការងាររបស់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តតាកែវ
នៅថ្ងៃចន្ទ ២រោច ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០...
ចុះតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តប៉ៃលិន
នៅថ្ងៃពុធ ៤រោច ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០...
កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលក្ខណសម្បត្តិរវជនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ
នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ ៣រោច ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ...
ចុះសិក្សាពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្ស របស់អង្គភាព មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទរាជធានី ខេត្តកោះកុង​
នៅថ្ងៃអង្គារ ១១កេីត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ...
សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ
ៅថ្ងៃអង្គារ ១១កេីត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ...
ចុះអនុវត្តមុខងារ ភារកិច្ចតាមរចនាសម្ព័ន្ធ និងទំហំការងាររបស់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តមណ្ឌលគិរី
នៅថ្ងៃចន្ទ ០៣កេីត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០...
ចុះសិក្សាអំពីតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈវិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តព្រះវិហារ
ៅថ្ងៃអង្គារ ៤កេីត ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០...
ចុះតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលេីការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមប្រព័ន្ធ HRMISនៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់
នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា...
បទបង្ហាញលើមេរៀនស្តីពី ការងារអធិការកិច្ច ដល់មន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១២០រូប​ ដោយលោក អ៊ីវ​ សុខសាន្ត អគ្គាធិការរង នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់...
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ១៣រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែមករា...
បទបង្ហាញលើមេរៀនស្តីពី គោលនយោបាយធនធានមនុស្ស ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដោយលោក ហេង ប៊ុននី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស
នារសៀសថ្ងៃអង្គារ ១២រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែមករា...
បទបង្ហាញស្តីពី​ ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសំខាន់ៗ​ សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល​ ដោយលោក​ ទី​ ចាន់ណា​ ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស
នៅរសៀលថ្ងៃដដែល​ដោយមានការអនុញ្ញាតពី​ ឯកឧត្តម​ វេង​ សាខុន​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងកសិកម្ម​...
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដំបូងដល់មន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីឆ្នាំ២០១៩​ ចំនួន១២០រូប​ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់​ ឯកឧត្តម​ វេង​ សាខុន​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់​...
នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ​ ១១​រោច​ ខែបុស្ស​ ឆ្នាំកុរ​ ឯកស័ក​ ព.ស.២៥៦៣​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០​...
កិច្ចប្រជុំនិងពិភាក្សាការងារក្នុងការរៀបចំដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិក ដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងការិយាល័យជំនាញនានានៅថ្នាក់ក្រុង ស្រុក...
ដោយទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម...
"ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា"
ដោយមានឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់...
សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មន្ត្រីរាជការ
នៅថ្ងៃសុក្រ ១០កើត ខែមិគសិរ​ ឆ្នាំកុរ​ ឯកស័ក​ ព.ស.២៥៦៣​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ...
ចុះសិក្សាអំពីតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈវិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តសៀមរាប
មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តសៀមរាប,ថ្ងៃ ពុធ ៨កើត ដល់ថ្ងៃ សុក្រ...
ការចុះសិក្សាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ធនធាមនុស្ស នៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបង
ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់...
របាយការណ៍
របាយការណ៍សកម្មភាពការងារប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយក​ដ្ឋា​ន​​​បុគ្គលិក​និង​​អភិវឌ្ឍន៍​​ធន​ធាន​​មនុស្ស ដើម្បីចូលរួមចំណែកអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមគោលនយោបាយ...
ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
ការងារគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់...
ការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស
ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ក-ការងារបណ្តុះបណ្តាល ការងារបណ្តុះបណ្តាលក្នុងនិងក្រៅប្រទេស...