ប្រកាសស្តីពី ការប្រគល់សិទ្ឋិជូនមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុដែលនៅអមផ្ទាល់ក្រសួងស្ថាប័ននៅរដ្ឋបាលកណ្តាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យ​សម្រេចចុះទិដ្ឋាការលើលិខិតធានាចំណាយនិងលើអណត្តិបើកប្រាក់ 81