ផែន​ការ​ស​កម្ម​ភាព​សម្រាប់​អ​នុ​វត្ត​ឯក​សារ​គោល​ន​យោ​បាយ​ស្តី​ពីការ​ជំ​រុញ​ផលិត​កម្ម​ស្រូវ និង​ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ 11.53.53 AM 202