ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការកែសម្រួលការដាក់ឲ្យអនុវ​ត្តអង្គភាពថវិការវាងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 131