ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំធំៗចំនួន៣ក្នុក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

ចេញ​ផ្សាយ​ ២២ តុលា ២០២០ 219

ដោយទទួលបានគោលការណ៍ការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃពុធ ៥កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ..២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំធំៗចំនួន៣ក្នុក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ គឺ . កិច្ចប្រជុំលើកទី៤២ រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម និងព្រៃឈើអាស៊ាន . កិច្ចប្រជុំលើកទី២០ រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម និងព្រៃឈើអាស៊ាននិងប្រទេសបូក៣ (ចិន កូរ៉េ និងជប៉ុន) និង . កិច្ចប្រជុំលើកទី៦  រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម និងព្រៃឈើអាស៊ាន ឥណ្ឌា។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម និងព្រៃឈើអាស៊ានលើកទី៤២ និងកិច្ចប្រជុំអមជាមួយផ្សេងទៀត ពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើ៖

. ការផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពីជម្ងឺកូវីដ ១៩ លើវិស័យចំណីអាហារ កសិកម្ម និងព្រៃឈើ និងពិភាក្សាលើលទ្ធភាពសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាត និងជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្រោយពេលបញ្ចប់ការរាតត្បាត។

. របាយការណ៍វឌ្ឍនៈភាពនៃការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន លើវិស័យចំណីអាហារ កសិកម្ម និងព្រៃឈើ ២០១៩-២០២០

. សំណើសុំការអនុម័តយល់ព្រមពីរដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន និងព្រៃឈើ

•  ការត្រួតពិនិត្យពាក់កណ្តាលអាណត្តិនៃការអនុវត្តចក្ខុវិស័យ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អាស៊ាន លើវិស័យស្បៀង កសិកម្ម និងព្រៃឈើ ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥ និងផែនការសកម្មភាពតាមវិស័យឆ្នាំ ២០១៦-២០២០ (Mid-Term Review (MTR) of the Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry (SP-FAF), 2016-2025 And its Sectoral Plans of Action (SPAs), 2016-2020)

•  កិច្ចការអាទិភាពទាក់ទងនឹងវិស័យស្បៀង កសិកម្ម និងព្រៃឈើដែលនឹងអាចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ (Priority deliverables for 2021 in food, agriculture and forestry sector)

•  ក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្មសន្តិសុខស្បៀងអាស៊ាន និងផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រសន្ដិសុខស្បៀងឆ្នាំ ២០២១-២០២៥ (ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework, Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS), 2021-2025)

•  ផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផលិតកម្មសត្វឆ្នាំ២០២០-២០២៥ (ASEAN Strategic Plan of Action for Cooperation in Livestock, 2021-2025)

•  លិខិតស្នើសុំសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាក់ឯកសារយោងថ្នាក់តំបន់លើការគ្រប់គ្រងជីវហានិភ័យ និងការធានាគុណភាពនៅប្រទេសសិង្ហបុរី (Proposal paper for a Regional Reference Centre (RRC) for Biorisk Management and Quality Assurance in Singapore)

•  ផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដំណាំ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥(ASEAN Strategic Plan of Action for Cooperation in Crops, 2021-2025)

•  ផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជលផល ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ (ASEAN Strategic Plan of Action for Cooperation in Fisheries, 2021-2025 )

•  ផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានសម្រាប់កិច្ចសហការរវាងមន្រ្តីបង្គោលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអនាម័យ និង ភូតគាមអនាម័យ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ (Strategic Plan of Action of the ASEAN SPS Contact Point (ASCP) 2021-2025)

•  ដំណោះស្រាយ និងផែនការសកម្មភាពទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មនេសាទប្រកបដោយចិរភាពសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀង នៅតំបន់អាស៊ាន ឆ្ពោះទៅឆ្នាំ២០៣០ (Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Toward 2030)

•  ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លក្ខខណ្ឌយោង និងនីតិវិធីបញ្ញាតិ្តសម្រាប់បណ្តាញអាស៊ានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងការនេសាទខុសច្បាប់ គ្មានរបាយករណ៍ និងគ្មានការអនុញ្ញាត (Cooperation Framework, Terms of Reference and Rules of Procedure of ASEAN Network for Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)

•  ការអនុវត្តវារីវប្បកម្មល្អរបស់អាស៊ានដោយផ្ដោតលើចំណីត្រី ការណែនាំសម្រាប់គ្រូបង្គោល (ASEAN Good Aquaculture Practices for Food Fish: Trainers’ Guide )

•  កំណែសម្រួលលក្ខណៈវិនិច្ច័យ និងសូចនាកររបស់អាស៊ានសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់នៃឈើ (The revised ASEAN Criteria and Indicators for Legality of Timber)

•  គោលការណ៍ណែនាំរបស់អាស៊ានសម្រាប់អាជីវកម្មប្រមូលផលព្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងពិធីសារគ្រប់គ្រង ធនធានសម្រាប់អនុផលព្រៃឈើដែលបានកំណត់មួយចំនួន (ASEAN Guidelines for sustainable harvest and resource management protocols for selected  NTFPs)

•  គោលការណ៍ណែនាំអំពីភូតគាមអនាម័យរបស់អាស៊ានសម្រាប់ការនាំចូលផ្លែមង្ឃុត (ASEAN Phytosanitary Guidelines for Importation of Mangosteen fruit)•  បញ្ជីកម្រិតអតិបរមានៃកាកសំណល់ថ្នាំកសិកម្មចំនួន៤មុខរបស់អាស៊ានដែលបានធ្វើសុដុមនីយកម្ម Deltamethrin នៅក្នុងផ្លែខ្នុរ (, mg /kg ) Trifloxystrobin ក្នុងស្លឹកគុយរី ( មី mg /kg) Carbaryl ក្នុងផ្លែមង្ឃុត (២០ mg /kg) Metalaxyl ក្នុងផ្លែក្រូចថ្លុង (, mg /kg) (Four ASEAN Harmonised MRLs: Deltamethrin in jackfruit (0.2 mg/kg), Trifloxystrobin in curry leaf (3 mg/kg), Carbaryl in mangosteen (20 mg/kg), Metalaxyl in pomelo (0.8 mg/kg)

•  ស្តង់ដារអាស៊ានសម្រាប់ .ផ្លែស្ត្រប៊េរី .ផ្សិតចំបើង និង .ដំឡូងជ្វាព៌ណស (ASEAN Standards for: i) Strawberry, ii) Straw mushroom and iii) White potato)

•  គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់តំបន់អាស៊ានអំពីការអនុវត្តស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹងវិធានការអនាម័យ និង ភូតគាមអនាម័យ (ASEAN Regional Guideline for the Implementation of International Standards related to Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures)

•  ឯកសារទស្សនទានស្តីពីការលើកកម្ពស់បណ្តាញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលនៅជនបទរបស់អាស៊ានទាក់ទង នឹងភូមិមួយផលិតផលមួយ (Concept Note on Promoting the Network for ASEAN Rural Product Development on One Village One Product Model)

•  ផែនការសកម្មភាពអាស៊ានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដង្កូវហ្វូងឆ្នាំ២០២០-២០២៥ (ASEAN Plan of Action for Fall Army Worm Control 2020-2025)

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី រួមដំណើរជាមួយដោយឯកឧត្តម ប៉ែន កុសល អភិបាលនៃគណអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងសហការីបានបន្តដំណើរមកពិនិត្យមើលរកទីតាំងថ្មីដែលត្រូវបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតពូជស្រូវ...
ចប់កម្មវិធីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅរសៀលថ្ងៃទី២ដដែល ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី រួមដំណើរជាមួយដោយឯកឧត្តម...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញមកពិនិត្យសកម្មភាពស្តារផលិតកម្មដំណាំស្រូវឡើងវិញរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករនៅភូមិបឹងតូច ឃុំសឿ ស្រុកមង្គល បុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី២ នៃដំណើរបេសកកម្មរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វេង សាខុន និងសហការីមកកាន់ខេត្តនៅជាប់បឹងទន្លេសាប។...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី រួមដំណើរជាមួយ ឯកឧត្តម សឿម ប៉ុនណារិទ្ធ អភិបាលរងខេត្តនិងសហការីបានអញ្ជើញមកពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការស្តារឡើងវិញដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជា កសិករនៅឃុំអូតាគី...
ខេត្តបាត់ដំបងគឺជាទិសដៅចុងក្រោយនៃដំណើរបេសកកម្មសម្រាប់ថ្ងៃទី១ របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី។...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី និងសហការីបានបន្តដំណើរមកឃុំត្រពាំងជ័យ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដើម្បីពិនិត្យសកម្មភាពស្តារផលិតកម្មស្រូវឡើងវិញ
ចេញពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី និងសហការីបានបន្តដំណើរមកឃុំត្រពាំងជ័យ...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យសកម្មភាពស្តារផលិតកម្មស្រូវឡើងវិញរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករនៅឃុំគោកបន្ទាយ ស្រុករលៀប្អៀ និងនៅសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង
ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ៦កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័កព ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានចូលពិនិត្យផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវដោយសារទឹកជំនន់នៅ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ៤រោច ខែកក្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័កព ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វេង សាខុន បានទទួលជួបឯកឧត្តម Peter Szijjarto រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រី និងសហការី ដើម្បីសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ
នៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ វេលាម៉ោង ១១:៣០ ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ...
ឯកឧត្តមរដ្ឋម​ន្ត្រី វេង សាខុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (Royal University of Agriculture, RUA) ដែលនឹងត្រូវចេញដំណើរទៅធ្វើកម្មសិក្សារយ:...
នៅទីស្តីការក្រសួង នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ២រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី និងសហការី បានអញ្ជើញមកភូមិរបោះរាំង ឃុំអូរតាប៉ោង ស្រុកបាកាន ដើម្បីជួបសំណេះសំណាល និងនាំយកពូជស្រូវចំនួន ២៩,២តោន និងគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគមួយ ចំនួនទៀតមកចែកជូនប្រជាកសិករចំនួន...
ឈានចូលដល់កម្មវិធីទី២ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណអភិបាលខេត្ត...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី និងសហការី បានអញ្ជើញមកជួបសំណេះសំណាល និងនាំយកកូនត្រីអណ្តែង និងសម្ភារចិញ្ចឹមមួយចំនួនទៀតជូនកសិកចំនួន ៥៥គ្រួសារ
ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី៤ ហើយក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរបេសកកម្មដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី និងសហការីបានអញ្ជើញមកជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករចំនួន ២៥៥គ្រួសារនៅភូមិឆ្កែខាំប្រើស ឃុំព្រែកជីក ស្រុករុក្ខគីរី
ចូលដល់កម្មវិធីទី២ នៅរសៀលថ្ងៃដដែល ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី និងសហការីបានអញ្ជើញមកជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករចំនួន...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី វេង សាខុន ឯកឧត្តម ងួន រតន: អភិបាលនៃគណអភិបាលខេត្ត និងសហការី បានអញ្ជើញមកជួបសំណេះ សំណាល និងនាំយកពូជស្រូវចំនួន ២៩តោន និងគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគមួយចំនួ...
ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី៣ សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបង នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៣កើត ខែកត្តិក...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វេង សាខុន បានចូលកសិដ្ឋានផលិតស្រូវពូជទួលសំរោង ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ និងខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកជំនន់
នៅរសៀលថ្ងៃដដែល ក្នុងដំណើរបន្តឆ្ពោះទៅខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅទីនោះ...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី និងសហការីបានអញ្ជើញមកជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបណ្តុំអាជីវកម្មបន្លែចំនួន ៨បណ្តុំ
ឆ្លងចូលកម្មវិធីទី២៖ នៅវេលាម៉ោង ១៣:៣០ រសៀលថ្ងៃដដែល ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី និងសហការីបានអញ្ជើញមកជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបណ្តុំអាជីវកម្មបន្លែចំនួន...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី និងសហការីបានបន្តដំណើរតាមរយៈត្រាក់ទ័រ ដើម្បីពិនិត្យផ្ទាល់នៃស្ថានភាពទឹកជំនន់ ដែលកំពុងប៉ះពាល់ ខូចខាតដំណាំស្រូវវស្សារបស់ប្រជាកសិករលើផ្ទៃដីជាង...
បន្ទាប់ពីពិធីចែកពូជស្រូវជូនប្រជាកសិករចំនួន ២៩៨គ្រួសារនៅភូមិរហាត់ទឹក ឃុំរហាត់ទឹក...