បទយកការណ៍ស្តីពី ការផលិត និងការកែច្នៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទី