មុខរបរចិញ្ចឹមមាន់ធ្វើអោយគ្រួសារលោក ដុំ ដារ៉ា មានជីវភាពធូរធារ