បទយកការណ៍ស្តីពី ការផលិត និងប្រើប្រាស់បន្លែសុវត្ថិភាព នៅខេត្តពោធិ៍សាត់