នាទីចុះស្រែ៖ បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកូនមាន់ដើម្បីអោយមានសុខភាពល្អ និងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់