បទយកការណ៍ស្តីពី បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីចំរុះក្នុងស្រះ