នាទីកសិកម្ម៖ ភាពរីកចម្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមគោយកសាច់របស់កសិក