សារៈប្រយោជន៍ នៃក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន