បទពិសោធន៍ការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែរបស់កសិករនៅស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ