នាទីកសិកម្ម៖ ចំការទំពាំងបាយជូ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង