បច្ចេកទេសបំបៅ និងដាំក្រូចថ្លុង នៅសង្កាត់កោះទ្រុង ក្រុងក្រចេះ