បច្ចុប្បន្នភាពនៃការផ្ទុះជំងឺអ៊ុតក្តាមលើគោក្របី និងវិធានការរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រៃវែងឆ្នាំ២០១៧