បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ