ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមមាន់ទទួលបានជោគជ័យ 602