ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ចុង​ក្រោយ
ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មីនា ២០២៤ 1997

G02B-RFQ-On-Road Motorbikes to be advertised

ចេញ​ផ្សាយ​ ០៧ កុម្ភៈ ២០២៤ 2594

IFB-G02A-Vehicles and Off-road motorbikes-advertised

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៨ មករា ២០២៤ 2989

ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤...
ចេញ​ផ្សាយ​ ១៨ ធ្នូ ២០២៣ 3562

សេចក្តីជូនដំណឹង ការជ្រើសរើសក្រុមទីប្រឹក្សាផ្នែករចនាវិស្វកម្ម និងត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ Engineering Design and Construction Supervision Consultants (CAM/MAFF CLHVIP-CS04)

ក្រោមគម្រោងសុខភាពសត្វឆ្លងដែនក្នុងអនុមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងការជំរុញខ្សែច្រវាក់​ផលិតកម្មតម្លៃ (GMS​ CLHVIP) គោលបំណងចម្បងនៃការជ្រើសរើសក្រុមទីប្រឹក្សាផ្នែករចនាវិស្វកម្ម...
ចេញ​ផ្សាយ​ ២១ វិច្ឆិកា ២០២៣ 4653

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាជាតិផ្នែកលទ្ធកម្ម National Start-up Procurement Consultant (CAM-MAFF-CLHVIP-CS06)

ក្រោមគម្រោងសុខភាពសត្វឆ្លងដែនក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងការជំរុញខ្សែច្រវាក់​ផលិតកម្មតម្លៃ (GMS​ CLHVIP) គោលបំណងចម្បងនៃការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា​ជាតិផ្នែកលទ្ធកម្ម...
ចេញ​ផ្សាយ​ ២១ វិច្ឆិកា ២០២៣ 3357

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិផ្នែកលទ្ធកម្ម International Start-up Procurement Consultant (CAM-MAFF-CLHVIP-CS05)

ក្រោមគម្រោងសុខភាពសត្វឆ្លងដែនក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងការជំរុញខ្សែច្រវាក់​ផលិតកម្មតម្លៃ (GMS​ CLHVIP) គោលបំណងចម្បងនៃការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា​អន្តរជាតិផ្នែកលទ្ធកម្ម...
ចេញ​ផ្សាយ​ ១១ តុលា ២០២៣ 3467

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសក្រុមទីប្រឹក្សាសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពនិងគាំទ្រគោលនយោបាយ Capacity Building and Policy Support Consultants (CAM-MAFF-CLHVIP-CS02)

ក្រោមគម្រោងសុខភាពសត្វឆ្លងដែនក្នុងអនុមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងការជំរុញខ្សែច្រវាក់​ផលិតកម្មតម្លៃ (GMS​ CLHVIP) គោលបំណងចម្បងទាក់ទងការជ្រើសរើសក្រុមទីប្រឹក្សាសម្រាប់កសាងសមត្ថភាព...
ចេញ​ផ្សាយ​ ១១ តុលា ២០២៣ 3487

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសក្រុមទីប្រឹក្សាអនុវត្តគម្រោង Project Implementation Consultant (PIC) (CAM-MAFF-CLHVIP-CS01)

ក្រោមគម្រោងសុខភាពសត្វឆ្លងដែនក្នុងអនុមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងការជំរុញខ្សែច្រវាក់​ផលិតកម្មតម្លៃ (GMS​ CLHVIP) គោលបំណងចម្បងទាក់ទងការជ្រើសរើសក្រុមទីប្រឹក្សា​សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង...
រចនាសម័្ពន្ធថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ

អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មាននាយកដ្ឋានចំនួន៤ និងវិទ្យាស្ថានចំនួន១ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាន ដែលមានដូចជា៖

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ គណនេយ្យ និងសហប្រតិបត្ដិការ

 1. ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក
 2. ការិយាល័យគណនេយ្យ
 3. ការិយាល័យផែនការ និងស្ថិតិ
 4. ការិយាល័យសហប្រតិបត្តិការ
 5. ការិយាល័យតាមដាន និងវាយតម្លៃ

នាយកដ្ឋានផលិតកម្មសត្វ

 1. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមសត្វ
 2. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងផលិតកម្មចំណីសត្វ
 3. ការិយាល័យពូជសត្វ និងសេនេទិចសត្វ
 4. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងកាកសំណល់សត្វ
 5. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
 6. ការិយាល័យអត្តសញ្ញាណកម្ម

នាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងសុខភាពសាធារណៈបសុព្យាបាល

 1. ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យអនាម័យបសុព្យាបាល
 2. ការិយាល័យផលិតផលបសុព្យាបាល
 3. ការិយាល័យអង្កេត តាមដាន និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺសត្វ
 4. ការិយាល័យគ្រប់គ្រងមន្ទីរព្យាបាលសត្វ
 5. ការិយាល័យសត្តឃាតដ្ឋាន និងកែច្នៃ
 6. ការិយាល័យអង្កេត តាមដាន និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺស៊ូណូស

នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស និងនីតិកម្ម

 1. ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស
 2. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
 3. ការិយាល័យនីតិកម្ម និងដោះស្រាយវិវាទ
 4. ការិយាល័យចុះបញ្ជីចំណីសត្វ និងបសុឱសថ
 5. ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងអធិការកិច្ច

វិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ

 1. ការិយាល័យអេពីដេមីសាស្រ្ត និងវិភាគព័ត៌មាន
 2. មន្ទីរពិសោធន៍សេនេទិចពូជសត្វ
 3. មន្ទីរពិសោធន៍បសុឱសថ និងកាកសំណល់បសុឱសថ
 4. មន្ទីរពិសោធន៍គុណភាពចំណីសត្វ
 5. មន្ទីរពិសោធន៍វីរុសសាស្រ្ត
 6. មន្ទីរពិសោធន៍បាក់តេរីសាស្រ្ត និងមីកូសាស្រ្ត
 7. មន្ទីរពិសោធន៍ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្រ្ត
 8. មន្ទីរពិសោធន៍រោគសាស្ត្រ
 9. មន្ទីរពិសោធន៍ជីវគីមី និងវិសសាស្រ្ត
 10. ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល
អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិទ្រា ផ្លូវលេខ៣៧១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

Trea Village, Str.371, Sangkat Steung Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh

ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៧៤៦/៨៨៤ ១៤៨

Tel: (855) 23 883 746/884 148

ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ៧៤៦/៨៨៤ ១៤៨

Fax: (855) 23 883 746/884 148

facebook: https://www.facebook.com/gdahp.maff.gov.kh/ អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ

Website: www.gdahp.maff.gov.kh

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kravanh.gdahpapp&hl=en

https://apps.apple.com/us/app/gdahp-maff/id1521591768