នាទីចុះស្រែជាមួយកសិករ ៖ លើប្រធានបទការចិញ្ចឹមមាន់ នៅសហគមន៍កសិកម្មព្រះម្លូមានជ័យ